Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete ska kännetecknas av ständiga förbättringar med kunden i fokus genom att:

 • Leverera rätt produkt eller tjänst i rätt tid till en förväntad kostnad med målsättningen att överträffa kundens förväntan.
 • Med ledares engagemang sätta tydliga mål och följa upp desamma.
 • Avsätta tid och resurser för att ständigt förbättra verksamheten. Det uppnås med personalens ansvar och engagemang genom information, utbildning och aktivt deltagande i kvalitetsfrågor.
 • Sträva efter att uppnå maximalt kundvärde samt felfria produkter och tjänster.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete ska kännetecknas av en helhetssyn, kontinuerlig förbättring, förebyggande av föroreningar och effektivt resursutnyttjande, bland annat genom att:

 • Följa tillämplig miljölagstiftning och andra bindande krav.
 • Inom ramen för vårt inflytande låta leverantörer, kunder och andra affärspartners ta del av och anta principer i denna policy.
 • Aktivt söka alternativ för att sänka vår energiförbrukning samt minska utsläpp från transporter.
 • Definiera, kommunicera och följa upp miljömål.
 • Avsätta tid för att utbilda våra medarbetare och därmed skapa ett aktivt engagemang i miljöarbetet.
 • Ta hänsyn till tillämpliga krav.

Arbetsmiljöpolicy

Företaget har som övergripande mål att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda där risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende ska förebyggas. Bland annat genom att:

 • Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete i samråd med arbetstagarrepresentanter som en naturlig del av det dagliga arbetet.
 • Följa lag- och myndighetskrav.
 • Aktivt arbeta för att identifiera och åtgärda eventuella arbetsmiljörisker.
 • Arbetsmiljöarbetet ska kännetecknas av ständiga förbättringar.
 • Som anställd ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet.
 • Varje medarbetare visar personligt ansvar för god hälsa och arbetsmiljö.
 • Ges förutsättningar att förstå sin roll och betydelse inom företaget samt att påverka sin arbetssituation.

Motala 2021-03-15
Markus Anglered
VD

VD har det övergripande ansvaret för dessa riktlinjer och kan fördela ansvaret för arbetsmiljö till personer i organisationen.