Ångfällemätning

En ångfälla är en automatisk ventil, som dränerar ångledningar och processer från kondensat samtidigt som den stänger för ånga. Dessutom evakuerar den icke kondenserbara gaser, framförallt luft. Vi finns på fem orter i Sverige och kan därför hjälpa ert företag med ångfällemätning i princip var ni än befinner er. Vi har lång erfarenhet av ämnet och kan också förebygga driftstopp, agera bollplank och hjälpa dig med att få kontroll över dina ventilunderhållskostnader och säkerhet för din anläggning. Vi ger dig tids- och kostnadseffektiva lösningar så att din verksamhet fungerar optimalt.

Välkommen att kontakta oss för ångfällemätning!

Läckande ångfällor innebär stora ekonomiska förluster

Ånga är en av våra viktigaste media, som används industriellt för uppvärmning och i många olika sorters processer. Ånga är dessutom en god energibärare ur både ekonomiska och tekniska aspekter. En läckande ångfälla orsakar energiförluster, ökade kostnader och miljöpåverkan. Dessutom kan det leda till trycksättning av kondensatsystemet, vilket försvårar för kondensatet från andra fällor att dräneras. VIMAB mäter årligen en stor mängd ångfällor, vi vet av erfarenhet att en felfungerande ångfälla stör produktionen och ökar slitaget.
En läckande ångfälla kan alltså ge anläggningen stora ekonomiska förluster, delvis eftersom ångans energi går förlorad. Och har anläggningen flera läckande ångfällor så säger det sig självt; kostnaderna för detta blir mycket höga.

Hur går en ångfällemätning till?

Med hjälp av ultraljud kan man med stor säkerhet avgöra om en ångfälla läcker. Detta beror på att en läckande ångfälla släpper ut färskånga, som genererar ett högfrekvent ultraljud. Att testa med ultraljud är den absolut vanligaste metoden eftersom den inte kräver någon extra utrustning i form av exempelvis konduktivitetsgivare eller synglas.
Ultraljudet från ångfällan tolkas av mätinstrumentet, som överför dess värden till datorn för lagring, bearbetning och utvärdering. Värderna grundas i hur pass stora förlusterna är, så som hur stort hålet i ångfällan är, mottrycket på kondensatledningen eller storleken på kondensatflödet.

En ångfällemätning innebär följande:

  • Inventering och uppmärkning av anläggningens ångfällor
  • Mätning av ångfällorna
  • Beräkning av anläggningens energiförluster
  • Åtgärdsförslag för felaktiga fällor
  • Förslag på andra åtgärder som kan ge en effektivare process
  • Upprättande av rapport

Vi hjälper er att få kontroll på era ångfällor

Av de tusentals ångfällor vi kontrollerar årligen är ungefär var tionde defekt. Antingen läcker de ånga eller så är de helt blockerade. Efter kontroll i er anläggning levererar vi en fullständig ekonomisk analys med förlustberäkning och ett förslag på åtgärder.

VIMABs styrka är att vi snabbt kan få fram utbytesarmaturer och står till tjänst med att byta dessa så snart det är möjligt. En enskild läckande eller blockerad ångfälla kan medföra kostnader på 10000-tals kronor. Det lönar sig alltså att utföra mätningar kontinuerligt.

Välkommen att contact us!!