Säkerheten först!

15 november 2022

Välj rätt säkerhetsventil

Säkerhetsventilerna ser till att övertryck inte uppstår i systemet. VIMAB kan hjälpa dig att välja och underhålla dina säkerhetsventiler.

Vimab artikel 1280 × 720 px

Håll koll på trycket

Säkerhetsventiler finns till för att skydda liv och egendom. I industrialismens barndom var det inte ovanligt att ångpannor exploderade, vilket ledde till införandet av säkerhetsventiler. Grundproblemet som man hade då är detsamma idag – ett trycksatt system måste vara säkert under drift.

Mediet i processen är inte bara under tryck, det kan även ha hög temperatur och vara hälsofarligt. Det kan, till exempel, vara frätande. Anläggningen är konstruerad för att tåla ett visst tryck som inte får överskridas. Om ett högre tryck uppstår kan det vara både farligt och orsaka utsläpp som är skadliga för miljön. Högt tryck kan även skada systemet och orsaka kostsamma produktionsstopp.

Säkerhetsventilen gör anläggningen säker genom att släppa ut en del av mediet vid övertryck. När trycket återgått till det normala stängs ventilen igen.

Orsaken till övertryck kan vara ett blockerat utlopp i systemet, överhettning som leder till snabb expansion av ånga, okontrollerad värmeexpansion av mediet, en kemisk reaktion i mediet, eller ett mekaniskt fel i anläggningen.

När används säkerhetsventiler?

Säkerhetsventilen ska normalt sett aldrig komma till användning. Den är en sista livlina för att säkerställa att anläggningen inte går sönder.Därför är det viktigt att med jämna mellanrum kontrollera att säkerhetsventilen fortfarande fungerar.

Alla branscher med processer behöver säkerhetsventiler. Det handlar om oljeindustri, kemisk tillverkning, papper och massa, kraftverk, livsmedel och läkemedel, för att bara nämna några.En säkerhetsventil kan även kallas övertrycksventil, tryckavlastningsventil eller trycksäkerhetsventil.

Hur väljer man rätt säkerhetsventil?

Man måste använda säkerhetsventiler för att möta de krav som lagen ställer. Förutom att möta lagkrav så måste den valda ventilen givetvis även passa för processens krav. Dessutom måste man ta hänsyn till de tekniska standarderna – ISO om processutrustningen är utformad efter europeiska krav eller API/ANSI om de är amerikanska, vilket ofta är fallet i oljeindustrin.

Att välja rätt säkerhetsventil kan vara komplicerat. Ring gärna oss på VIMAB och berätta om din applikation, så kan vi hjälpa till att välja den säkerhetsventil som passar bäst för just din process.

Hur underhåller man säkerhetsventiler?

När säkerhetsventilen monterats måste man se till att den fortsätter att fungera. I en del tillämpningar behövs underhåll oftare än i andra. Det kan exempelvis hända om mediet är klistrigt, som fallet kan vara med tjock olja i oljeraffinaderier, eller lut i pappersbruk.

Det kan även hända att en process ändras. Eftersom anläggningen konstruerats för ett visst tryck, temperatur och medium är det möjligt att säkerhetsventilen då inte längre är rätt för tillämpningen. Om det uppstår fel med ventilen, eller om den är feldimensionerad, kan det hända att den inte öppnar vid rätt tryck. Detta är förenat med fara.

Vem ansvarar för att säkerhetsventilen fungerar?

Det är anläggningens ägare är ansvarig för att det löpande underhållsarbetet blir utfört. Att säkerställa säkerhetsventilens funktionalitet är ett samarbete mellan dig som anläggningens ägare; VIMAB som servicepartner; och kontrollorganet, som ska vara ackrediterat. VIMAB har lång erfarenhet av att arbeta med ackrediterade kontrollorgan och kan hjälpa till att lösa eventuella frågor som dyker upp.

Det arbete som VIMAB utför blir besiktigat av kontrollorganet. Föreskrifterna finns i AFS 2017:3 om trycksatta anläggningar. Säkerhetsventilen kan motioneras under drift för att säkerställa att de fortfarande fungerar. Men det är förenat med en viss risk och utan utbildning kan man göra mera skada än nytta..Vimab har både rätt kunskap och utbildad personal. VIMAB kan även genomföra utbildning av din personal.

Typer av säkerhetsventiler

Höglyftande säkerhetsventiler är den vanligaste typen av säkerhetsventiler. Den ger ett snabbt lyft vid en liten ökning av trycket. Dessa används för avblåsning av medium som kan komprimeras, som ånga och gas. De är utformade för att öppna så snabbt som möjligt. Utloppet är större än inloppet, så att mediet har möjlighet att expandera.

En proportionell säkerhetsventil öppnar gradvis i takt med att trycket stiger. Den används för hetvatten. Eftersom vätska inte kan komprimeras behövs inte samma känslighet som i ett system med gas.

En tillsatsbelastad säkerhetsventil ger snabbare och mera kontrollerade öppningar och stängningar. Tillsatsen består av tryckluft som styr ett pneumatiskt manöverdon, som öppnas och stängs från ett externt styrskåp. Eftersom ventilen styrs mycket exakt kan systemets drifttryck ligga nära ventilens öppningstryck.

Säkerhetsventilen måste vara helt tät under normal drift. Tätningens material väljs med hänsyn till mediet. Det finns ett stort urval av polymermaterial med olika egenskaper och motståndskraft. Om mediet är frätande eller mycket varmt, som exempelvis ånga, använder man en hårdtätande ventil som förseglar metall mot metall.

Klicka här för att se vilka säkerhetsventiler vi har i lager just nu.