Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vårt miljöarbete ska kännetecknas av en helhetssyn, kontinuerlig förbättring, förebyggande av föroreningar och effektivt resursutnyttjande, bland annat genom att:

  • Följa tillämplig miljölagstiftning och andra bindande krav.
  • Inom ramen för vårt inflytande låta leverantörer, kunder och andra affärspartners ta del av och anta principer i denna policy.
  • Aktivt söka alternativ för att sänka vår energiförbrukning samt minska utsläpp från transporter.
  • Definiera, kommunicera och följa upp miljömål.
  • Avsätta tid för att utbilda våra medarbetare och därmed skapa ett aktivt engagemang i miljöarbetet.
  • Ta hänsyn till tillämpliga krav.

Motala 2021-03-15
Markus Anglered, VD

VD har det övergripande ansvaret för dessa riktlinjer och kan fördela ansvaret för arbetsmiljö till personer i organisationen.