Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Vi är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001. Företaget har som övergripande mål att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda där risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende ska förebyggas. Bland annat genom att:

  • Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete i samråd med arbetstagarrepresentanter som en naturlig del av det dagliga arbetet.
  • Följa lag- och myndighetskrav.
  • Aktivt arbeta för att identifiera och åtgärda eventuella arbetsmiljörisker.
  • Arbetsmiljöarbetet ska kännetecknas av ständiga förbättringar.
  • Som anställd ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet.
  • Varje medarbetare visar personligt ansvar för god hälsa och arbetsmiljö.
  • Ges förutsättningar att förstå sin roll och betydelse inom företaget samt att påverka sin arbetssituation.

Motala 2021-03-15
Markus Anglered, VD

VD har det övergripande ansvaret för dessa riktlinjer och kan fördela ansvaret för arbetsmiljö till personer i organisationen.